Make an Appointment: (954) 405-8415 | [email protected]

 • Pwoblèm Ki Abityèlman Adrese Yo Enkli:

  banner image

  Moun Nou Sèvi Yo

  • Anksyete
  • Twoub Defisi Atansyon Ipèaktivite
  • Relasyon kanmarad
  • Depresyon
  • Konfli paran-pitit
  • Abi
  • Divòs
  • Date
  • Abi Seksyèl
  • Atachman
  • Defi Sosyal
  • Pwoblèm konpòtman
  • Pwoblem fanmi melanje
  • Konpòtman opozisyon
  • Relasyon paran/pitit
  • Prevansyon swisid
  • Pwoblèm estim pwòp tèt ou
  • Pwoblèm relasyon granmoun

  Timoun ak Adolesan – Ed pou tout fanmi an

  TIMOUN: 3 – 12 an

  – Lè timoun yo gen difikilte, premye randevou yo pwograme pou paran yo pataje enkyetid yo lib epi evalye strès, lit devlopman, ak evènman potansyèl ki te kapab difisil pou timoun nan. Apre premye sesyon an, paran yo ak terapis yo konsidere opsyon tretman ansanm epi deside kijan pou yo kontinye.

  Terapi Ki Enkli Jwe, Defini

  Asosyasyon pou Terapi Ki Enkli Jwe defini terapi sa a kòm “itilizasyon sistematik de yon modèl teyorik pou etabli yon pwosesis entèpèsonèl kote terapis sa yo sèvi ak pouvwa kalite terapi sa a pou ede kliyan yo anpeche oswa rezoud difikilte sikososyal yo epi reyalize kwasans ak devlopman pi bon.”

  Nou itilize Terapi Ki Enkli Jwe kòm yon entèvansyon sipò, paske “jwèt se mo timoun epi jwe se lang yo”.

  Tanpri pran kèk ti moman pou gade videyo ki anba a sou benefis terapi ki enkli jwe epi gade

  si li apwopriye pou bezwen ou yo.

  TERAPI KI ENKLI JWE KI PA DIREKTIF OSWA DIREK

  Terapi ki enkli jwe ki pa dirèktif

  Santre sou timoun – laj 3-11

  Timoun ap dirije wout la

  Terapis yo swiv timoun nan.

  Pwosesis pwòp tèt ou-gide ak pwòp tèt ou-geri

  Terapi ki enkli jwe direktif

  Terapis preskri entèvansyon ki baze sou prezantasyon pwoblèm

  Apwopriye pou nenpòt gwoup laj

  Kèk egzanp sou apwòch terapi yo enkli:

  Gestalt, Santre sou Timoun, Sikodinamik, Adlerian e plis

  ADOLESAN: 13-18 an

  – Adolesans se yon moman enpòtan pou kwasans ak devlopman. Se konsa, anpil nouvo prowblem parèt pandan fanmi yo ak eseye konprann tout chanjman k ap fèt yo. Anpil fanmi kòmanse lite pandan sezon chanjman sa a yo. Nou sipòte tou de adolesan ak paran yo atravè anpil pwoblèm yo genyen nan faz sa a.

  Fanmi – Konekte

  TERAPI FANMI

  – Anpil fanmi bloke nan fason disfonksyonèl ke yo kominike epi yo bezwen èd pou yo “debloke” nan sekirite biwo nou an. Lè nou eseye yon varyete teknik, nou ede fanmi yo konprann chay youn lòt epi ede fasilite yon pi bon koneksyon ak youn lòt. Lè yon moun nan fanmi ap lite, tout moun nan fanmi an afekte, epi lè fanmi ap lite, chak manm nan fanmi an afekte pèsonèlman. Souvan ase, fanmi jwenn tèt yo kole nan yon modèl kominike ki fe yo vin fwistre epi ki difisil pou chanje poukont yo. Kit fanmi ou ap lite ak gwo chanjman nan lavi tankou separasyon, divòs, melanje fanmi yo, konfli, oswa lòt lit, nou ta renmen vini ansanm ak ou menm ak fanmi ou pou ede fanmi ou vin yon kote ki an sekirite pou gerizon, restorasyon, ak dekouvèt pou chak manm.

  CHÒK AK ABI TIMOUN

  – Anpil moun te fè eksperyans oswa temwen evènman ki fe yo trè pè nan adilt ak anfans. Si ou te fè eksperyans oswa panse ou te ka fè eksperyans de yon bagay

  pa apwopriye nan anfans ou, ou ka gen sansasyon kò etranj oswa foto flou nan tèt ou de evènman sa yo. Sa a ka  bay enpil konfizyon. Anpil moun santi yo konsa lè yo te fè eksperyans oswa panse yo te ka fè eksperyans yon bagay ki fe yo pè nan anfans. Anpil moun santi yo pa konekte ak kò yo oswa yo pa konprann poukisa yo fè eksperyans depresyon kontinyèl, enkyetid, laperèz etranj, oswa jis santi yo jeneralman pas an sekirite. Si ou te fè eksperyans yon bagay ki fe ou pè nan laj granmoun, ou ka jwenn tèt ou izole emosyonèlman epi evite de moun, kote, oswa bagay. Nou ka ede w kalme lespri w ak kò w pandan n ap vwayaje ansanm nan yon vitès ki santi w tolerab. Lè w aprann konprann tèt ou, sa ap pèmèt ou santi w an sekirite ak kontwòl lavi w ankò.

  LAPENN (LANMO) AK PÈT

  – Anpil moun ap lite ak chagren ak pwosesis lapenn. Si ou te pèdi yon moun ki pwòch ou, ou ka gen difikilte ak gwo tristès, pèt sansasyon, oswa depresyon akablan. Pou lòt moun, pèt la santi l akablan akòz de chòk oswa lòt prowblem nan relasyon an. Malgre ke kòlè, depresyon, negosyasyon, chòk, ak refi ka tout fè pati nan pwosesis lapenn, konpreyansyon pèt la ak doulè enpòtan. Nou ka ede w vwayaje atravè doulè a epi pran swen lit ou yo.